KONUT FİNANS. TANITIM VE PAZ. DAN.KURSU

İNTERNET TABANLI KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI KURSU;

Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı Kursu programı ile; Ülke düzeyinde gayrimenkullerin yatırım amacına göre niteliğini ve uygunluğunu araştıran, ilgili mevzuat ve kanunlar hakkında yatırımcıya bilgi veren, Konut Finansmanına yönelik, yatırımcı adına sabit ve değişken, faizli ipotek kredileri, kredi maliyetleri, kredi tahsis ücretleri, erken ödeme cezaları, Alternatif Konut Finansman Ürünleri gibi konularda araştırma yapan ve en uygun imkânlar hakkında kişi ve kuruluşlara bilgi ve destek sunan bu konularda Danışmanlık  Hizmeti veren kişiler yetiştirmek hedeflenmektedir.

KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI KURS PROGRAMI NE KAZANDIRACAK ?

Yetişmiş Konut Finansmanı Danışmanlarından hizmet alan toplum bireyleri ve kuruluşlar kazanırken, kurstan aldığı bilgiler ile kendini yetiştiren kursiyerler ise, emlak firmalarında, gayrimenkul geliştirme ve değerleme şirketlerinde, leasing, factoring kurumları ve sigorta şirketlerinde  daha rahat iş bulabileceği gibi, emlak sektöründe kendi ofislerini açtıkları takdirde, müşterilerine daha kapsamlı hizmet verme imkanına sahip olacaklardır.

KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI KURSU EĞİTİMİ İLE KURSİYERLERİN;

 1. Konut Finansmanını Sisteminin işleyişini öğrenmeleri, sistemi tanımaları
 2. Konut Finansmanı Sistemleri ve kaynaklarını öğrenmeleri
 3. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler hakkında bilgi sahibi olmaları
 4. Sistemde Sigortanın yeri, kapsamı ve önemi hakkında bilgilenmeleri
 5. Sistemde Tüketicinin korunmasına yönelik neler yapılması gerektiğini öğrenmeleri
 6. Sistemin Para ve Sermaye Piyasaları ile etkileşimlerini kavramaları
 7. Dünya’da uygulanan Konut Finansmanı örneklerini öğrenmeleri
 8. Konut Finansmanı piyasasında Birincil Piyasa Ürünleri hakkında bilgi sahibi olmaları
 9. Konut Finansmanı piyasasında İkincil Piyasa Ürünleri ve Menkul Kıymetleştirme konularını kavramaları
 10. Gayrimenkul Piyasası Analizi ve Gayrimenkul Finansmanı uygulamaları hakkında bilgilenmeleri
 11. Sistemdeki ipotek kredileri uygulamalarını öğrenmeleri
 12. Sistemdeki Değerleme uygulamaları detaylarını öğrenerek, bu konuda Kendilerini sürekli geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri
 13. Sistemdeki örnek uygulamaları inceleyerek bilgisini artırma konusunda istekli olmaları,
 14. Konu ile ilgili Hukuki ve Mali Mevzuatın ana konularını öğrenerek, işlerini bilinçli bir şekilde yapmaları hedeflenmektedir.

KURS PROGRAMI İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI :

 • Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı Öğretim Programı  4  Ders Başlığına göre düzenlenmiştir.
 1. KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ

 2. KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ UYGULAMALARI

 3. KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

 4. İLGİLİ HUKUKİ VE MALİ MEVZUAT

KURSUMUZDA GÖRECEĞİNİZ DERSLER:

 

    KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ

 • KONUT FİNANSMANI  SİSTEMİNİN  İŞLEYİŞİ

 • Bankacılık sistemi ve uygulamaları
 • İpotek kavramı ve ipotek kredilerinin riskleri
 • Konut Finansmanı Sistemi
 • Konut Finansmanı çeşitleri ve uygulamaları
 • KONUT FİNANSMANI  SİSTEMLERİ  VE  KAYNAKLARI

 •  Özel Kurumsal Konut Finansmanı
 • Kurumsal olmayan Konut Finansmanı
 • Kamu Konut Finansmanı
 • Uluslar arası kaynaklarla sağlanan Konut Finansmanı
 • VARLIK TEMİNATLI  MENKUL  KIYMETLER

 •  Konut Finansman Fonu
 • Varlık Finansmanı Fonu
 • İpotek Finansmanı Kuruluşları
 • KONUT FİNANSMANINDA  SİGORTANIN  YERİ ,  KAPSAMI  VE  ÖNEMİ

 • Sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri
 • Deprem Sigortası (Dask) uygulaması
 • Konut Finansmanı bağlantılı hayat sigortası
 • Sigorta Şirketlerinin ortadan kaldırdığı riskler
 • Konut Finansmanı ile birlikte kullanılan başlıca sigorta ürünleri
 • KONUT FİNANSMANINDA  TÜKETİCİLERİN  KORUNMASI

 • KONUT FİNANSMANININ PARA VE SERMAYE PİYASALARI İLE ETKİLEŞİMLERİ

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ  UYGULAMALARI

 • DÜNYADA UYGULANAN KONUT   FİNANSMANI  ÖRNEKLERİ

 •  Gelişmiş ülkelerde Konut Finansmanı
 • Gelişmekte olan ülkelerde Konut Finansmanı
 • Türkiye’de Konut  Finansmanı uygulaması 
 • KONUT FİNANSMANI  PiYASASINDA  BİRİNCİL PiYASA ÜRÜNLERİ

 •  Sabit faizli ipotek kredisi, klasik ipotek kredileri  ve  iskontolu  krediler
 • Kredi tahsis  ücretleri  ve  erken  ödeme uygulamaları
 • Değişken faizli  ipotek  kredilerinin  unsurları  ve türleri
 • Alternatif konut finansmanı ürünleri 
 • KONUT FİNANSMANI    PiYASASINDA  İKİNCİL  PiYASA  ÜRÜNLERİ  VE  MENKUL  KIYMETLEŞTİRME

 •  İpoteğe dayalı menkul kıymetlerin ortaya çıkışı ve gelişimi
 • İpoteğe dayalı menkul kıymetler / İDMK
 • İpoteğe dayalı ödeme aktarmasız menkul kıymetler
 • İpoteğe dayalı ödeme aktarmalı menkul kıymetler 

KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA  DANIŞMANLIĞI

 •  GAYRİMENKUL PİYASASI ANALİZİ VE GAYRİMENKUL FİNANSMANI

 • Para ve sermaye piyasalarının gayrimenkul piyasaları ile ilişkisi
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
 • Gayrimenkul Finansman Sistemleri
 • Konut Finansmanında kamunun rolü ve piyasaya etkisi
 • Türkiye’de gayrimenkul finansman piyasasının yapısı ve yöntemleri
 • KONUT FİNASMANINDA İPOTEK KREDİLERİ UYGULAMALARI

 •  İpoteğin tanımı, içeriği, düzenlemesi, taşıdığı riskler  ve  sigorta
 • İpotek kredisi türleri, değerleme standartları ve raporlama
 • İpoteğe dayalı menkul kıymetler
 • KONUT FİNANSMANI  SİSTEMİNDE DEĞERLEME UYGULAMALARI

 • Temel işlemler,  ilkeler,  standartlar,  raporlar  ve  uygulamalar
 • Temel Finans Matematiği, yatırım ve proje değerleme esasları
 • Konut kredilerinde değerlemenin önemi ve etkileri,
 • KONUT FİNANSMANI SİSTEMLERİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR

 •  Bankalarda Konut Finansmanı uygulamaları, krediler, maliyetleri ve
 • uygun finansman kaynağının seçimi
 • Tüketici için alternatif finansman yolları ve maliyet-fayda analizleri
 • Sermaye Piyasası ve bankacılık işlemleri ile uygulamaları
 • Müşteri mali  durum  ( Ödeme gücü )  analizi
 • Piyasa,  çevre,   proje  ve  kredi  analizleri
 • Bilgi işlem sistemleri ve uygulamaları

İLGİLİ HUKUKİ VE MALİ MEVZUAT

 •  Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
 • İlgili vergi mevzuatı, mesleki  mevzuat  ve  etik kurallar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

 •  Kursiyer başarısının değerlendirilmesinde; Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar için yayınlanmış Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine  göre uygulama yapılır.
 • Uzaktan Eğitim uygulamasında, kursiyerler, işledikleri her konu sonunda, internet üzerinden “Ara Sınavlar” yapabilirler. Ancak, kursiyerlerin bilgilerini ve gelişimlerini ölçmeye yönelik bu ara sınavlarda alınan notların, kurs sonundaki asıl sınavlara etkisi yoktur.
 • Kurs bitirme belgesi almak için yapılan sınavlarda yüz üzerinden en az 50 puan ve üzerinde alan kursiyerler,Milli Eğitim Bakanlığı ve Kurum onaylı  kurs bitirme belgesi almaya hak kazanırlar. 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, puanların karşılığı aşağıdaki şekilde olacaktır :

PUAN

NOT DERECE

00 – 49

D

Başarısız

50 – 69

C

Orta

70 – 84

B

İyi

85 – 100

A

Pekiyi

 

 

Bir cevap yazın