EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU

İNTERNET TABANLI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU (6 Hafta-120 Saat)

Emlak Danışmanlığı Kursu programı ile; Emlakçılığı meslek edinmek isteyenlere mesleğin temel bilgilerini öğretip, sektöre nitelikli istihdam sağlamak, mesleğe giren kişilerin de mesleğin hakkını vererek yapmaları için, gerekli tüm mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlayarak mesleğin eğitimini almış insanları emlak sektörüne kazandırmak hedeflenmektedir.

EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU İLE KURSİYERLER NE KAZANACAK ?

Uygulanacak program ile; kursiyerlerin, gerçek ve tüzel kişilere, üretilmiş gayrimenkullerin alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, parselasyon yapılması, hukuki prosedürün yerine getirilmesi, imar, ekspertizlik ve şehir plancılığı faaliyetlerinin yürütülmesi için nitelikli bir Emlak Danışmanı olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Nitelikli Emlak Danışmanlarından hizmet alan toplum bireyleri ve kuruluşlar kazanırken, kurstan aldığı bilgiler ile kendini yetiştiren kursiyerler ise, emlak firmalarında, gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketlerinde daha rahat iş bulabilecekleri gibi, kendi ofislerini açarak, emlak sektöründe iş kurma imkanına da sahip olabileceklerdir.

EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU EĞİTİMİ İLE KURSİYERLERİN;

 1. Emlakçılık ile ilgili genel kavramları öğrenmeleri, mesleği tanımaları
 2. Emlakçılığın hukuki ve ekonomik boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları
 3. Emlak pazarlamasında dikkat etmesi gereken hususları öğrenmeleri
 4. Halkla ilişkiler ve sosyoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları
 5. Halkla ilişkilerde kurumsal imajın önemini kavramaları
 6. Büro yönetimi ve iletişim tekniklerinin emlak bürosunda kullanımını öğrenmeleri
 7. Davranış bilimleri ve beden dili hakkında bilgi sahibi olmaları
 8. Tapu Sicili ve Tapu ile ilgili genel tanımları öğrenmeleri
 9. Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri ve tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları hakkında bilgi sahibi olmaları
 10. Tapuda akitli, akitsiz işlemlerle ilgili, mesleğinin gerektirdiği detayları kavramaları
 11. Kadastronun kavramı, ekibi ve çalışma alanı hakkında bilgi sahibi olmaları
 12. Kadastro çalışmalarında izlenecek yolu öğrenmeleri
 13. Kadastro Müdürlüklerine başvuru şeklini kavramaları
 14. Kadastrodaki işlemler için gerekli belgeleri öğrenmeleri
 15. Bu işlemlerde kullanılacak vekaletnamelerde aranan hususları öğrenmeleri
 16. Uygulamada karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için, Gayrimenkul Hukukunun genel hükümlerini kavramaları
 17. Türk Hukuk Sistemi içinde Emlak Aracılığı ve Emlak Komisyonculuğunun yeri konusunda bilgi edinmeleri
 18. Emlak Danışmanlığının tanımı ve konusunu öğrenmeleri
 19. Emlak Danışmanlığında vergilendirme ve biçimsel vergi yükümlülüklerinin neler olduğunu öğrenmeleri
 20. Emlak alım – satım, kiralama ve değerleme (Ekspertiz) hizmetlerinin ana bilgilerini öğrenerek, meslekte Kendilerini sürekli geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, bu konuda istekli olmaları
 21. Şehir Planlaması ile ilgili tanımları ve planlama esaslarını kavramaları
 22. Kentleşme ve imar hukuku hakkında ana bilgileri öğrenmeleri beklenmektedir.

 KURS PROGRAMI İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI :

 • Emlak Danışmanlığı Kursu Öğretim Programı 6 Ders Başlığına göre düzenlenmiştir.

1. PAZARLAMA,

2.HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

3.TAPU SİCİLİ

4.KADASTRO

5.HUKUK

6.EMLAK DANIŞMANLIĞI, EKSPERTİZ VE ŞEHİR PLANLAMA

 

KURSUMUZDA GÖRECEĞİNİZ DERSLER:

 

PAZARLAMA

 • EMLAKÇILIK İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

 • Emlakçılığın genel kavramları
 • Emlakçılık mesleğinin tanımı ve konusu
 • Emlakçılık mesleğinin ilkeleri, amaçları ve etiği
 • TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
 • AB Müktesebatının emlakçılık için getirdiği düzenlemeler / kriterler
 • HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK

 • Danışmanlık, komisyoncu, aracı, temsilci ve diğer temel terimler
 • Emlak komisyonculuğu ve aracılık hizmetleri
 • Bağımlı ve bağımsız müşteri temsilciliği
 • Zincir emlak komisyonculuğu ( Franchising )
 • Emlak komisyonculuğunun ekonomik yönleri
 • Emlak sektöründe arsa üretimi ve yapı işleri
 • Konut piyasaları ve Emlakçılık
 • EMLAK PAZARLAMASI

 • Emlak pazarlamasına ilişkin temel kavramlar,
 • Emlak pazarlamasında tutundurma faaliyetleri
 • Emlak satış ve pazarlamasında teknoloji kullanımı
 • Emlak pazarlamasında emlak bilgi sistemi ve yararları
 • Emlak pazarlamasında etik
 • Emlak pazarlamasında tüketici davranışı
 • Emlak pazarlamasında pazarlama araştırması
 • Emlak pazarlama planı
 • Emlak pazarlamasında kanal seçenekleri
 • Emlak pazarlamasında aracı işletmeler
 • Emlak pazarlamasında dikkat edilmesi gereken noktalar,

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

 • HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYOLOJİ

 • Halkla ilişkilerin tanımı ve terimleri
 • Halkla ilişkilerin amaçları ve ilkeleri
 • Sosyolojinin tanımı ve önemi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İMAJ

 • Kurum kimliği, felsefesi
 • Kurumsal davranış, iletişim
 • Kurumsal imajı etkileyen unsurlar
 • İşletmeler açısından kurumsal itibarın önemi ve yararları
 • BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM

 • Emlak bürosu açmak için gerekenler
 • Büro – ofis ekipmanları ve yardımcı ekipler
 • Yönetim ve büro yönetimi ile ilgili temel bilgiler
 • Büro verimliliği ve etkinliğinde planlama, örgütleme, yönetme
 • Dosyalamanın ve arşivlemenin önemi.
 • İletişim etkinliğinin artırılması ve organizasyonlarda iletişimin yeri.
 • İletişim araçları ve reklam
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE BEDEN DİLİ

 • Davranış bilimleri tanımı, konusu, önemi
 • Sunuşta beden dilinin önemi
 • Göz ilişkisi
 • El – kol – ayak – bacak – baş – yüz jestleri
 • Mesafe ayarlama
 • Cinsiyet – kişilik farklılığı ve beden dili

 TAPU SİCİLİ

 • TAPU GENEL TANIMLARI

 • Tapu tanımı ve örgütü
 • Tapu siciline başvuru
 • Tapu sicilinin incelenmesi
 • Bilgi ve kayıt örneklerinin istenmesi
 • Tapu ve Kadastro harçları ve damga vergisi
 • RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ VE TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI

 • Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri
 • Haciz, iflas, davalıdır şerhi, tedbir, konkordato
 • Tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları

  • Kanunla veya K.H.K. ile kurulmuş tüzel kişiler
  • Tüzükle kurulmuş tüzel kişiler
  • Ana sözleşmeyle kurulmuş tüzel kişiler
  • Yetki belgesi
  • Vekaletnameler
 • TAPUDA AKİTLİ VE AKİTSİZ İŞLEMLER  

 • Akitli işlemler (İki veya daha fazla tarafın irade beyanı ile yapılan işlemler)

 • Satış , Miras Payı Devri, Bağış (Hibe) , Trampa, Taksim (Paylaşma), Kat Mülkiyeti , Kat İrtifakı, Diğer İrtifa Hakları, Gayrimenkul Mülkiyeti, İpotek, Resmi Senet, Devremülk Hakkı Tasarrufu,  İntifa Hakkı, Kamulaştırma, Ölünceye Kadar Bakma Akdi,  Üst (İnşaat) Hakkı,
 • Akitsiz işlemler (Tek taraflı irade beyanı ile yapılan işlemler)

 • Miras İntikali , Miras Taksimi, İştirak Bozulması, Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, İpotek, Şufa, İştira , Vefa,  Geçici Tescil Şerhi,  Eşler Arası Mal Rejimi Sözleşmeleri, Finansal Kiralama, Ayırma (İfraz),   Birleştirme (Tevhit),  Cins Değişikliği ,  Düzeltme (Tashih),  İpotek Terkini,  Kat Karşılığı İnşaat  Sözleşmesi Şerhi,  Kooperatif Üyelerine Tahsis,  Mirasın Taksimi,  Satış Vaadinin Şerhi, Yoldan İhdas İşlemi, Yönetim Planı Eklenmesi (Veya Değişikliği)

KADASTRO 

 • KADASTRO KAVRAMI, EKİBİ, ÇALIŞMA ALANI 

 • Talebe bağlı olarak yapılan işlemler

  • Plan Örneği,Yer Gösterme, Aplikasyon, Cins Değişikliği, İrtifak Hakkı, Birleştirme (Tevhid), Cins Değişikliği, İrtifak Hakkı,
 • Tescile konu olan harita ve plan uygulamaları 

  • Ayırma (İfraz), Yola Terk, Yoldan İhdas, Sınırlandırma ve Köy Yerleşim Haritası, Parselasyon Haritaları (İmar Planları), Kamulaştırma Haritaları
 • KADASTRO ÇALIŞMALARINDA İZLENEN YOL

 • KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURU ŞEKLİ

 • KADASTRO İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • VEKALETNAMELERDE ARANAN HUSUSLAR

HUKUK 

 • GAYRİMENKUL HUKUKU 

 • Genel Hukuk bilgisi
 • Medeni Kanunla ilgili hükümler
 • Borçlar Kanunu ile ilgili hükümler
 • Kooperatifler Kanunu ile ilgili hükümler
 • Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili hükümler
 • Ticaret ve Eşya Kanunu ile ilgili hükümler
 • Kadastro, Mera, Orman Kanunlarının hükümleri
 • Arsa Ofisi Kanunu ve TOKİ Kanununun ilgili hükümleri
 • Taşınmaz Kavramı, türleri ve taşınmaz üzerindeki ayni haklar
 • Gayrimenkul Vergi Mevzuatı ve uygulamaları (Türk Vergi Sistemi)
 • 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunla ilgili hükümler
 • TÜRK  HUKUK  SİSTEMİNDE  EMLAK  ARACILIĞI  VE   EMLAK  KOMİSYONCULUĞU

 • Emlak komisyonculuğu ve Ticaret Hukuku
 • Ticarî işletme, ticari iş, tacir tanımları
 • Tacir sıfatının kazanılmasının sonuçları
 • Emlak komisyoncusunun iş ve işlevleri
 • Emlak komisyoncularının temel sorunları
 • Emlak komisyoncusunun komisyon hakkı
 • Aracılık sözleşmeleri ve sözleşmelerde tarafların borç ve hakları

EMLAK  DANIŞMANLIĞI,  EKSPERTİZ  VE ŞEHİR PLANLAMA

 • EMLAK DANIŞMANLIĞI TANIMI VE KONUSU

 • Hukuken Emlak Danışmanlığı
 • Danışmanlık hizmeti verilebilecek işler
 • Mesleki bilgilenme ve gelişme
 • Mesleki ve etik kurallar
 • EMLAK DANIŞMANLIĞINDA VERGİLENDİRME VE BİÇİMSEL VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Emlak Vergisi,
 • Çevre ve Temizlik Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Damga Vergisi, Stopaj
 • Defter tutma, belge düzeni ve saklanması
 • Beyanname verme ve harçlar
 • EMLAK ALIM – SATIM, KİRALAMA VE DEĞERLEME (EKSPERTİZ) HİZMETLERİ

 • Emlak alım – satımı ( * T.C. Vatandaşları * Yabancı Uyruklular)
 • Emlak kiralaması ( *T.C. Vatandaşları * Yabancı Uyruklular )
 • Emlak pazarlama teknikleri
 • Danışmanlık Sözleşmeleri
 • Yapı işlemleri ve inşaat maliyet hesapları
 • Gayrimenkul değerlemesi ve değerleme işlemleri
 • Değerleme (Ekspertiz) raporlarının hazırlanması
 • ŞEHİR PLANLAMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR VE PLANLAMA ESASLARI

 • Kent, kentleşme, şehir planlama tanımları
 • Türkiye’de şehir planlama ve sorunları
 • Konut alanları
 • Konut dışı kentsel çalışma alanları
 • Tarihi ve doğal çevrenin korunması
 • Parsellere ve yapı düzenine ait tanımlar
 • KENTLEŞME VE İMAR HUKUKU

 • Şehir planlama kademeleri
 • Planlama süreci
 • Şehir planlamacılığının nitelikleri ve ilkeleri
 • İmar planlarının yararları ve düzenleme esasları
 • İmar planlarını etkisizleştiren mekanizmalar ve imar afları
 • Plan değişikliklerine itiraz yolları (Planlamada yargı denetimi)
 • Anayasa Mahkemesi kararlarında imar ve planlama
 • Danıştay kararlarında imar ve planlama
 • Yapı Denetimi ve Deprem Yönetmeliği hakkındaki mevzuat

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

 • Kursiyer başarısının değerlendirilmesinde; Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar için yayınlanmış Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine göre uygulama yapılır.
 • Uzaktan Eğitim uygulamasında, kursiyerler, işledikleri her konu sonunda, internet üzerinden “Ara Sınavlar” yapabilirler. Ancak, kursiyerlerin bilgilerini ve gelişimlerini ölçmeye yönelik bu ara sınavlarda alınan notların, kurs sonundaki asıl sınavlara etkisi yoktur.
 • Kurs bitirme belgesi almak için yapılan sınavlarda yüz üzerinden en az 50 puan ve üzerinde alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kurum onaylı kurs bitirme belgesi almaya hak kazanırlar. 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, puanların karşılığı aşağıdaki şekilde olacaktır:

PUAN

NOT DERECE
00 – 49 D Başarısız
50 – 69 C Orta
70 – 84 B İyi
85 – 100 A

Pekiyi


EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU” için 21 yorum

 1. Uzaktan aldigimiz bu kurs ve dersler sonunda sinav mi var, var ise o da uzaktan midir.
  Saygilar
  Remax empathy
  Hakan oguz

  1. Merhaba Hakan Bey,
   Kursumuz tamamen Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde olup, alacağınız uzaktan eğitimin sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği “gün ve yerde” sınava tabi tutulacaksınız.

  1. Merhaba Koray Bey, 4. dönemimiz 10 Eylül 2018’de başlayacak ve 6 hafta sürecek. Bu süreçte 7 gün 24 saat ders çalışabilirsiniz. 6 hafta sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın netleştireceği tarihte, İstanbul merkezli sınav yapılacaktır.

 2. Merhabalar ismi lazım değil uzaktan eğitim ile belge alabileceğimi ve eğitimin sonunda İnternet üzerinden yapılacak sınav ile seviye 5 belgesi alacağımı söyleyen bi firmaya firma hesabına eğitim ücretini gönderdim. Acaba bana uzaktan sınav var diye yanlış bilgi vermiş olabilirlermi. Öyle bi imkân varmı. Onlar Ankara’da ben Tekirdağ dayım. Aydınlatırsanız sevinirim.🙏🙏🙏

  1. Merhaba,
   Maalesef ciddi birkaç sorununuz var.

   1. Mesleki Yeterlilik Kurumlarının verdiği Seviye 4 ve Seviye 5
   Belgelerinin verilmesi sırasında tüm sınavlar TEORİK ve UYGULAMALI
   olarak 2 Aşamalı şekilde YÜZ YÜZE yapılmaktadır… İNTERNET ÜZERİNDEN
   SINAV SÖZ KONUSU DEĞİLDİR…
   2. MYK Seviye 4 ve Seviye 5 Belgesi veren Firmalar SADECE SINAV
   YAPABİLİR, EĞİTİM VEREMEZ…
   Son Yönetmelikte yer alan “En az 100 Saatlik Mesleki Eğitim” verebilecek
   kurumlar ise, Üniversiteler ve Bizim gibi Milli Eğitim Bakanlığı
   tarafından yetkilendirilmiş Kurumlardır…
   3. Bizim Kursumuz da bu eğitimi vermesine rağmen, Eğitimin tamamı
   İnternet üzerinden yapılmakta, “Sınavlarımız ise MEB Denetiminde ve YÜZ
   YÜZE yapılmaktadır…

 3. merhabalar
  kurusunuza dahil olmak istiyorum ancak pandemiden dolayı sınavlara giriş nasıl sağlanacak? ben Çanakkalede ikamet ediyorum.

  1. Merhaba Burçin Hanım,
   Kurs kayıtları ve eğitimler devam ediyor. Sınavlar MEB’in uygun gördüğü bir tarihte ‘yüzyüze’ uygun şartlarda yapılıyor.
   Sınav tarihi belli olduğu zaman İstanbul Beylikdüzü’ne gelmeniz gerekecektir.

 4. merhabalar,aldığımız bu belge emlak danışmanlığı yapabilmek veya emlak acentası açabilmek için yeterlimidir?birde MYK SEVİYE 4 VEYA SEVİYE 5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANLIĞI belgeleri almaya gerek yokmudur?

  1. Merhaba, yönetmeliğe göre emlak danışmanlığı yapabilmek için en az 100 saatlik meb onaylı eğitim almış olma şartı getirilmiştir. Emlak ofisi açılacaksa, Tek başına yeterli değildir, seviye 5 belgesi ve belediyeden çalışma ruhsatı almanız gerekecektir. Emlak ofisi içerisinde eleman olarak çalışılacaksa yönetmelik bununla ilgili netlik kazanmamıştır mevcut duruma göre seviye 4 belgesi istenmektedir.

 5. Merhabalar, emlak ofisi açmak için seviye 5 sorumlu olmak gerekiyor sanırım. Seviye 5 için ne gerekiyor. Sınav ücreti dahilmi.

  1. Merhaba, kursumuz Meb onaylı 120 saatlik emlak danışmanlığı eğitim sertifikası vermektedir. Emlak ofisi açabilmek için seviye 5 belgesi, meb onaylı sertifika ve belediyeden çalışma ruhsatı alınması gerekmektedir. Seviye5 sınavı ayrı, meb onaylı sertifika sınavı ayrıdır. Kursumuzun Meb onaylı sertifika ve eğtim ücreti 840 tl dir. Ek olarak 100 tl sınav ücreti bulunmaktadır.

 6. Siz anladigim kadari ile meb onayli sertifika veriyorsunuz ama emlak danismanligi isyeri acma icin gerekli 5.seviye kursu vermiyorsunuz…bu kursu nereden almaliyiz ve bunu kimler alabilir?

  1. Merhaba, iletişim bilgilerinizi bırakmanız durumunda, ilgili yerlere yönlendirebiliriz.Konu ile alakalı size dönüş sağlanacaktır.

 7. Merhaba ben 5. Seviye kurşunu tamamlayio belgemi aldım. Sadece arsalar icin detaylı eğitim almak istiyorum. Ne yapabilirim

  1. Merhaba kurs derslerimiz sitemizde belirtildiği şekilde uygulanmaktadır ve canlı ders yoktur. Kursumuza MEB onaylı sertifika almak için başvuru yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın